Informacje prawne

Francuskie paszporty sanitarne w miejscu pracy

Od 30 sierpnia 2021 r. pracownicy wykonujący swoje czynności w niektórych sektorach francuskiej gospodarki, będą musieli przedstawić przepustkę sanitarna, aby udać się do swojego miejsca pracy. „Przepustka sanitarna” (Passe Sanitaire) składa się z prezentacji cyfrowej (za pośrednictwem aplikacji TousAntiCovid) lub papierowej, mającej na celu udowodnienie trzech następujących przypadków : – Dokonanie szczepienia, pod warunkiem posiadania [...]

Przestępstwa narkotykowe i konfiskata pojazdów przed francuskimi sądami

Francuska granica stanowi ważny kanał przerzutowy pomiędzy Hiszpanią a krajami Europy północnej, zaś z przeglądu tutejszych kronik kryminalnych wynika, iż przewoźnicy z Europy środkowo-wschodniej odgrywają w nim często niechlubną rolę. We francuskim żargonie prawnym, posługujemy się pojęciem: „muł” (mule) dla określenia przewoźników, którzy przekraczają granice z ładunkiem narkotyków i są zatrzymywani przez francuskich celników lub [...]

Nowe przepisy dla transportu lekkiego we Francji

Firmy transportowe które maja nadal wątpliwości co do interpretacji i perspektyw zastosowania nowych francuskich przepisów dotyczących zakazu odbierania dziennego i tygodniowego odpoczynku w pojeździe do 3,5 PTAC, odsyłamy do lektury tłumaczenia « Noty informacyjnej » przesłanej z początkiem września przez Władze Republiki francuskiej do Komisji Europejskiej. Przepisy art. L. 3313-4 Kodeksu transportowego, wprowadzonego dekretem nr 2020-1104 z [...]

Od 30 lipca 2020 zaczęły obowiązywać we FRANCJI nowe zasady delegowania pracowników zagranicznych

Z dnie 30 lipca 2018 nastąpiła nowelizacja dyrektywy o delegowaniu pracowników, która zacznie obowiązywać 30 lipca 2020. Francja dokonała jej implementacji z dniem 20 lutego 2019 roku. Dwie najważniejsze zmiany dotyczą: skrócenia okresu delegowania oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia. Skrócenie okres delegowania do 12 miesięcy Po upływie terminu 12 miesięcy łącznego okresu delegowania pracowników przez tego [...]

Jakie obowiązki ma firma wysyłająca pracownika do Francji ?

Z dniem 6 go czerwca 2019, wszedł w życie we FRANCJI nowy dekret nr 2019-555 z 4 czerwca 2019 r. zawierający przepisy wykonawcze do ustawy z 5 września 2018 r. w sprawie swobody wyboru przyszłości zawodowej, wprowadzającej zmiany w delegowaniu pracowników i wzmacniającej walkę z pracą nielegalną. Ustawa nr 2018-771 z 5 września 2018 r. [...]

Obowiązek posiadania formularza A1 we Francji

Na podstawie przepisu art. L. 114-15-1 francuskiego Kodeksu zabezpieczenia społecznego, który wszedł w życie od 1 kwietnia 2017 r. zamawiający usługę jest zobligowany do weryfikowania posiadania zaświadczenie A1 przez delegowanego pracownika, pod rygorem nałożenia grzywny. Niedostarczenie tego dokumentu przez pracownika, pracodawcę lub przedstawiciela pracodawcy we Francji w trakcie kontroli, będzie skutkowało nałożeniem kary która jest [...]

Co wchodzi w skład wynagrodzenia pracowników delegowanych ?

W osławionym wyroku z dnia 12 lutego 2015 roku w sprawie C 396/13 , Sähköalojen ammattiliitto ry / Elektrobudowa Spółka Akcyjna, wydanym w następstwie pytania prejudycjalnego sądu fińskiego, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyjaśnił pojęcia „minimalnej stawki płacy” dla delegowanych pracowników oraz doprecyzował, które elementy powinny być uważane za części płacy minimalnej pracowników lub nie. Francuskie [...]

Rozwiązanie umowy agencyjnej w prawie francuskim

Wiele polskich firm dystrybuje swoje produkty na francuskim rynku za pośrednictwem francuskich przedstawicieli handlowych. W przypadku zerwania umowy przez zleceniodawcę, artykuł L.134-12 francuskiego Kodeksu handlowego przewiduje: „w przypadku ustania stosunków ze zleceniodawcą, przedstawiciel handlowy ma prawo do odszkodowania za poniesione szkody”. Jaka jest wysokość świadczenia wyrównawczego ? Polscy klienci nie mogą kierować się logiką rodzimego [...]

Delegowania w branży transportowej we FRANCJI (Loi Macron)

Rewolucję w branży transportowej rozpoczęła we FRANCJI ustawa o nazwie «Loi Macron» (od nazwiska ministra gospodarki Emmanuela Macrona), uchwalona 10 lipca 2015 roku przez francuski parlament w ramach dostosowania francuskiego prawa do „wdrożeniowej” dyrektywy 2014/67/UE, która ma na celu usystematyzowanie zasad delegowania pracowników na wspólnym europejskim rynku. Opublikowany 9 kwietnia 2016 dekret wykonawczy ws. pracowników [...]

„Czarna lista” pracodawców

Dekret numer 2015-1327, który wszedł w życie 24 października 2015 r., umożliwia sędziemu orzeczenie kary publikacji na stronach francuskiego Ministerstwa pracy danych przedsiębiorcy skazanego prawomocnym wyrokiem sądu w związku z popieraniem nielegalnego zatrudnienia. Dekret umożliwia wprowadzenie w życie sankcji przewidzianych przez ustawę Savary z 10 lipca 2014 r., zmierzającą do zwalczania nieuczciwej konkurencji na gruncie [...]