Co z dziećmi w przypadku rozwodu polskich małżonków we Francji ?

Jeśli chodzi o kwestje dotyczące władzy rodzicelskiej, zastosowanie znajdzie UMOWA MIĘDZY POLSKĄ RZECZĄPOSPOLITĄ LUDOWĄ A REPUBLIKĄ FRANCUSKĄ O PRAWIE WŁAŚCIWYM, JURYSDYKCJI I WYKONYWANIU ORZECZEŃ W ZAKRESIE PRAWA OSOBOWEGO I RODZINNEGO z dnia 5 kwietnia 1967 roku, a konkretnie jej artykuł 10:

  1.  Stosunki prawne między rodzicami a dziećmi podlegają prawu Wysokiej Umawiającej się Strony, na której terytorium mają oni miejsce zamieszkania.
  2. Jeżeli rodzice lub jedno z rodziców zamieszkują na terytorium jednej Wysokiej Umawiającej się Strony, a dziecko – na terytorium drugiej Strony, ich stosunki prawne podlegają prawu Wysokiej Umawiającej się Strony, której obywatelem jest dziecko.
  3. Stosunki prawne między dzieckiem pozamałżeńskim a jego ojcem i matką podlegają prawu Wysokiej Umawiającej się Strony, której obywatelem jest dziecko.

Oznacza to, że w przypadku gdy obydwoje małżonkowie narodowości polskiej zamieszkują we Francji, ich rozwód będzie rozstrzygany przez sąd francuski na podstawie prawa polskiego, natomiast kwestja opieki rodzicielskiej zostanie rozstrzygnięta zgodnie z prawem francuskim.