Delegowanie polskich pracowników do Francji a warunki zatrudnienia

Pracodawca, którego pracownicy zostaną oddelegowani do pracy za granicą, powinien dostosować ich warunki zatrudnienia do tych obowiązujących w kraju, w którym będą wykonywać pracę.

Podstawę prawną stanowi dyrektywa 96/71/WE z 16 grudnia 1996 r. dotycząca delegowania pracowników w ramach świadczenia usług (Dz. Urz. WE L 18 z 21.01.1997).

Bezwzględnie obowiązującą zasadą jest, aby warunki zatrudnienia pracownika oddelegowanego nie były mniej korzystne od warunków zatrudnienia obowiązujących w kraju, do którego pracownik zostanie oddelegowany, w zakresie m.in :

  • stawki płacy włącznie z wynagrodzeniem za nadgodziny
  • czasu pracy
  • okresu wypoczynku
  •  wymiaru płatnych urlopów rocznych

W odniesieniu do polskich regulacji, wynikające z prawa francuskiego normy czasu pracy są dla pracowników korzystniejsze – przewidują bowiem 35-godzinną, a nie jak w kraju przeciętnie 40-godzinną, tygodniową normę czasu pracy.

Powyższe oznacza, iż pracowników oddelegowanych do pracy we Francji powinny obowiązywać normy czasu pracy wynikające z prawa francuskiego. W przeciwnym razie, gdyby pracodawca w dalszym ciągu stosował w odniesieniu do oddelegowanych pracowników polskie normy czasu pracy, pracownicy ci zatrudniani byliby na warunkach mniej korzystnych od obowiązujących innych pracowników świadczących pracę w Francji.

A zatem pracodawca, którego pracownicy zostali oddelegowani do pracy we Francji, obowiązany jest ewidencjonować i rozliczać czas ich pracy zgodnie z prawem francuskim.

Jeśli polscy pracownicy będą pracować we Francji 40 godzin tygodniowo, to 35 godzin traktowane jest jako godziny normalne, natomiast pozostałe 5 jako godziny nadliczbowe płacone zgodnie z prawem francuskim z 25% dodatkiem.

Do pracowników delegowanych nie mają zastosowania przepisy francuskiego prawa pracy dotyczące:

  • zawarcia i rozwiązania stosunku pracy
  • reprezentacji personelu
  • szkolenia zawodowego
  • zabezpieczeń społecznych

W tych kwestiach zastosowanie ma prawo polskie.