Delegowanie pracowników do Francji: Rozporządzenie do Ustawy SAVARY

Powszechne są kontrole w polskich firmach i przede wszystkim na placach budów francuskich kontrahentów polskich firm. Nakładane są sankcje finansowe, a w niektórych przypadkach, kiedy francuska Inspekcja pracy stawia zarzut nieprawidłowego podwykonawstwo lub ukrytego zatrudnienia, prezesi polskich firm oraz ich francuscy kontrahenci mogą odpowiadać karnie przed francuskim sądem powszechnym.

Tylko rzetelna znajomość przepisów i aktualnej praktyki władz francuskich może stanowić  rozwiązanie dla polskich firm.

W dniu 11 lipca 2014 roku, ustawą nr 2014-790 z dn. 10 lipca 2014 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji socjalnej (ustawa Savary), Francja wprowadziła zmiany w brzmieniu kodeksu pracy dotyczące delegowania pracowników. Dnia 30 marca 2015r. we francuskim Dzienniku Ustaw zostało opublikowane Rozporządzenie nr 2015-364 do ww ustawy.

Poniżej publikujemy skrót najważniejszych postanowień  rozporządzenia:

 1. Deklaracja o oddelegowaniu

Przed rozpoczęciem świadczenia usługi pracodawca musi złożyć deklarację o delegowaniu, sporządzoną w języku francuskim, w departamentalnej dyrekcji pracy w miejscu wykonywania usługi we Francji, za pośrednictwem listu poleconego za poświadczeniem odbioru, faksu lub poczty elektronicznej.

W celu sprawowania wzmożonej kontroli nad pracownikami oddelegowanymi strona francuska wymaga, by zawartość deklaracji została uzupełniona następującymi informacjami:

 • nazwa lub firma spółki, adres pocztowy i elektroniczny, telefoniczne dane kontaktowe przedsiębiorstwa lub zakładu, w którym pracownik lub pracownicy są zwykle zatrudnieni, forma prawna przedsiębiorstwa, dane referencyjne wpisu do rejestru przedsiębiorców lub inne odpowiadające im dane, główny przedmiot działalności prowadzonej przez przedsiębiorstwo, imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia osoby lub osób zarządzających, dokument wskazujący organizm lub organizmy, do których pracodawca oddelegowujący wpłaca składki na ubezpieczenia społeczne
 • data rozpoczęcia i przewidywanego zakończenia wykonywania świadczenia usług
 • główny przedmiot działalności realizowanej w ramach świadczenia, rodzaj materiałów niebezpiecznych, przy użyciu których prace są wykonywane lub inne rodzaje wykonywanych prac szczególnie niebezpiecznych
 • nazwa, adres, główny przedmiot działalności prowadzonej przez inwestora, jak również, w stosownym wypadku, jego numer identyfikacyjny
 • imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres miejsca stałego pobytu, narodowość każdego z pracowników oddelegowanych, data podpisania przez nich umowy o pracę, kwalifikacje zawodowe, stanowiska, które będą zajmować podczas okresu oddelegowania, jak również przypadająca im kwota miesięcznego wynagrodzenia brutto w stosownym wypadku przeliczona na walutę euro
 • data rozpoczęcia i przewidywanego zakończenia okresu oddelegowania
 • godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy, jak również godziny i czas przeznaczony na odpoczynek
 • adres miejsca lub następujących po sobie miejsc zbiorowego zakwaterowania pracowników
 • warunki ponoszenia przez pracodawcę kosztów podróży, wyżywienia i zakwaterowania.

Nowy formularz deklaracji o oddelegowaniu ma zostać wkrótce opublikowany na stronie francuskiego Ministerstwa Pracy. Należy go zredagować w języku francuskim i przesłać  przed rozpoczęciem każdego okresu oddelegowania we Francji.

 1. Obowiązek wyznaczenia przedstawiciela we Francji

Każdy zagraniczny pracodawca oddelegowujący pracowników jest zobowiązany do wyznaczenia przedstawiciela przedsiębiorstwa na terytorium Francji, tzw „reprezentanta”.

Ma on za zadanie ułatwić komunikację między przedsiębiorstwem oddelegowującym a właściwymi podmiotami kontrolującymi z zakresu nielegalnego zatrudnienia podczas okresu trwania oddelegowania, jak również wypełniać w imieniu pracodawcy ciążące na nim zobowiązania w zakresie udostępniania wymaganych dokumentów w przypadku kontroli.

Warunki wyznaczenia przedstawiciela oraz jego rola zostały precyzyjnie określone. Akt jego powołania powinien być stwierdzony pismem i zawierać następujące informacje:

 • imię, nazwisko, data oraz miejsce urodzenia, adres poczty elektronicznej, adres pocztowy we Francji, jak również telefoniczne dane kontaktowe, a w stosownych wypadkach firma spółki
 • zgoda zainteresowanego na powołanie w charakterze przedstawiciela
 • data wejścia w życie aktu powołania oraz czas trwania powołania
 • oraz, co się tyczy dokumentów wymaganych w przypadku kontroli, miejsce ich przechowywania na terytorium Francji, albo warunki umożliwiające dostęp do nich oraz ich kontrolę prowadzoną z terytorium Francji.

Kopie deklaracji o oddelegowaniu oraz aktu powołania przedstawiciela muszą zostać dostarczone głównemu wykonawcy lub inwestorowi, czyli francuskiemu kontrahentowi polskiej firmy oddelegowującej.

 

 1. Obowiązek zachowania należytej staranności przez francuskich kontrahentów

oraz ich odpowiedzialność finansowa

Ustawa SAVARY z dn. 10 lipca 2014r. wprowadziła dwie sytuacje, w których główny wykonawca i inwestor są zobowiązani do wypełnienia obowiązku należytej staranności:

 • W przypadku, gdy podmiot kontrolujący stwierdzi nieprzestrzeganie fundamantalnych przepisów prawa pracy przez podwykonawcę, informuje on o tym głównego wykonawcę lub inwestora, którzy to niezwłocznie nakazują podwykonawcy bezzwłoczne unormowanie sytuacji.
 • W sytuacji, gdy warunki zbiorowego zakwaterowania pracowników oddelegowanych podwykonawcy, nie odpowiadają zasadom godności człowieka, informuje on o tym głównego wykonawcę lub inwestora, którzy to niezwłocznie nakazują podwykonawcy bezzwłoczne unormowanie sytuacji.

Zarządzenie z dn. 30 marca 2015r. precyzuje warunki zachowania zasady należytej staranności w wyżej wymienionych przypadkach.

Główny wykonawca lub inwestor, który nie dochowuje obowiązku zachowania należytej staranności w zakresie kontroli kopii deklaracji o oddelegowaniu i kopii aktu powołania przedstawiciela, ponosi karę administracyjną, która może wynieść maksymalnie 2000 euro za każdego pracownika oddelegowanego (4000 euro w przypadku recydywy). Całkowita kwota grzywny nie może jednak przekroczyć 10 000 euro.

Poza ryzykiem sankcji karnych, główny wykonawca lub inwestor mogą zostać zobowiązani do przejęcia odpowiedzialności finansowej za zapewnienie zbiorowego zakwaterowania pracownikom oddelegowanym. Podobnie w przypadku braku wypłaty pracownikom wynagrodzenia ustawowego lub określonego w układzie zbiorowym pracy- główny wykonawca lub inwestor ponoszą solidarną odpowiedzialność za wypłacenie należnego pracownikom odszkodowania, pod warunkiem, że nie dopełnili wcześniej wyżej wymienionego obowiązku wydania podwykonawcy nakazu bezzwłocznego unormowania sytuacji w przypadkach naruszeń wykrytych przez podmiot kontrolujący.