admin

Przestępstwa narkotykowe i konfiskata pojazdów przed francuskimi sądami

Francuska granica stanowi ważny kanał przerzutowy pomiędzy Hiszpanią a krajami Europy północnej, zaś z przeglądu tutejszych kronik kryminalnych wynika, iż przewoźnicy z Europy środkowo-wschodniej odgrywają w nim często niechlubną rolę. We francuskim żargonie prawnym, posługujemy się pojęciem: „muł” (mule) dla określenia przewoźników, którzy przekraczają granice z ładunkiem narkotyków i są zatrzymywani przez francuskich celników lub [...]

Zasady delegowania pracowników zagranicznych do FRANCJI

Z dnie 30 lipca 2018 nastąpiła nowelizacja dyrektywy o delegowaniu pracowników, która zacznie obowiązywać 30 lipca 2020. Francja dokonała jej implementacji z dniem 20 lutego 2019 roku. Dwie najważniejsze zmiany dotyczą: skrócenia okresu delegowania oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia. Skrócenie okres delegowania do 12 miesięcy Po upływie terminu 12 miesięcy łącznego okresu delegowania pracowników przez tego [...]

Jakie obowiązki ma firma delegująca pracownika do Francji?

Z dniem 6 go czerwca 2019, wszedł w życie we FRANCJI nowy dekret nr 2019-555 z 4 czerwca 2019 r. zawierający przepisy wykonawcze do ustawy z 5 września 2018 r. w sprawie swobody wyboru przyszłości zawodowej, wprowadzającej zmiany w delegowaniu pracowników i wzmacniającej walkę z pracą nielegalną. Ustawa nr 2018-771 z 5 września 2018 r. [...]

Obowiązek posiadania formularza A1 we Francji

Na podstawie przepisu art. L. 114-15-1 francuskiego Kodeksu zabezpieczenia społecznego, który wszedł w życie od 1 kwietnia 2017 r. zamawiający usługę jest zobligowany do weryfikowania posiadania zaświadczenie A1 przez delegowanego pracownika, pod rygorem nałożenia grzywny. Niedostarczenie tego dokumentu przez pracownika, pracodawcę lub przedstawiciela pracodawcy we Francji w trakcie kontroli, będzie skutkowało nałożeniem kary która jest [...]

Co wchodzi w skład wynagrodzenia pracowników delegowanych ?

W osławionym wyroku z dnia 12 lutego 2015 roku w sprawie C 396/13 , Sähköalojen ammattiliitto ry / Elektrobudowa Spółka Akcyjna, wydanym w następstwie pytania prejudycjalnego sądu fińskiego, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyjaśnił pojęcia „minimalnej stawki płacy” dla delegowanych pracowników oraz doprecyzował, które elementy powinny być uważane za części płacy minimalnej pracowników lub nie. Francuskie [...]

Rozwiązanie umowy agencyjnej w prawie francuskim

Wiele polskich firm dystrybuje swoje produkty na francuskim rynku za pośrednictwem francuskich przedstawicieli handlowych. W przypadku zerwania umowy przez zleceniodawcę, artykuł L.134-12 francuskiego Kodeksu handlowego przewiduje: „w przypadku ustania stosunków ze zleceniodawcą, przedstawiciel handlowy ma prawo do odszkodowania za poniesione szkody”. Jaka jest wysokość świadczenia wyrównawczego ? Polscy klienci nie mogą kierować się logiką rodzimego [...]

Czy nalezy zlozyć wniosek o pozwolenie na pracę w przypadku pracowników pochodzących z krajów trzecich ?

Osoby pochodzące z krajów trzecich (spoza terytorium UE, EOG i Szwajcarii) zatrudnione na stałe przez przedsiębiorstwo mające siedzibę w UE, EOG lub Konfederacji Szwajcarskiej mogą być delegowane do Francji bez konieczności legitymizowania się pozwoleniem na pracę, jeżeli są one posiadaczami dokumentu upoważniającego je do stałego pobytu i pracy w kraju, w którym ich pracodawca prowadzi [...]