„Czarna lista” pracodawców

Dekret numer 2015-1327, który wszedł w życie 24 października 2015 r., umożliwia sędziemu orzeczenie kary publikacji na stronach francuskiego Ministerstwa pracy danych przedsiębiorcy skazanego prawomocnym wyrokiem sądu w związku z popieraniem nielegalnego zatrudnienia. Dekret umożliwia wprowadzenie w życie sankcji przewidzianych przez ustawę Savary z 10 lipca 2014 r., zmierzającą do zwalczania nieuczciwej konkurencji na gruncie socjalnym.

Środek ten w pełni wpisuje się w priorytetowy cykl działań podejmowanych przez francuski rząd, który to ma na celu zwalczanie nielegalnego zatrudnienia.

Nielegalne zatrudnienie, zwane potocznie ″pracą na czarno″ zostało zdefiniowane w ustawie z 2 sierpnia 2005 r. i zgodnie z jej brzmieniem może polegać np. na popieraniu nierejestrowanego zatrudnienia, odpłatne użyczanie pracowników, czy też zatrudnianiu cudzoziemców nieposiadających ważnego pozwolenia na pracę.

Nałożenie dodatkowej kary publikacji leży w gestii sędziego karnego, zaś sam okres  publikacji danych na stronie internetowej francuskiego Ministerstwa pracy nie może przekraczać 2 lat. Co więcej dostęp do danych będzie bezpłatny i niczym nieograniczony.

 ″Czarna lista″ będzie zawierała odpowiednio dane osób fizycznych (imię, nazwisko, datę urodzenia) lub osób prawnych, w tym dane przedstawicieli prawnych (jeśli to oni zostali skazani), informacje o wpisie do odpowiednich rejestrów, dane dot. siedziby przedsiębiorstwa, rodzaju wykonywanej działalności oraz typu popełnionego naruszenia. Publikacja ″czarnej listy″ ma na celu zwiększenie przejrzystości działań przedsiębiorstw i ostrzeżenie ich potencjalnych klientów.

Zdaniem Myriam El Khomri, francuskiej minister pracy, po raz pierwszy sędzia będzie dysponował możliwością orzeczenia kary dodatkowej, polegającej na publikacji w internecie wyroku w sprawie związanej z  nielegalnym zatrudnieniem. W jej ocenie podobna sankcja, która może zaszkodzić renomie i wizerunkowi przedsiębiorstwa, „zniechęci przedsiębiorców do popierania nielegalnych praktyk.”