Zasady delegowania pracowników zagranicznych do FRANCJI

Z dnie 30 lipca 2018 nastąpiła nowelizacja dyrektywy o delegowaniu pracowników, która zacznie obowiązywać 30 lipca 2020. Francja dokonała jej implementacji z dniem 20 lutego 2019 roku. Dwie najważniejsze zmiany dotyczą: skrócenia okresu delegowania oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia.

  1. Skrócenie okres delegowania do 12 miesięcy

Po upływie terminu 12 miesięcy łącznego okresu delegowania pracowników przez tego samego pracodawcę do wykonywania tego samego zadania, będą miały zastosowanie wszystkie przepisy prawa pracy wynikające z przepisów, układów zbiorowych i zwyczaju państwa przyjmującego. 

Uwaga : zasada ta ma objąć danego pracownika delegowanego oraz każdego  zastępującego go na danym stanowisku pracy. O ile dyrektywa mówi o « tej samej pracy wykonywanym w tym samym miejscu », o tyle francuskie przepisy wynikające z Ordonnance 20 lutego 2019 odwołują się jedynie do « tego samego miejsca pracy », co pozostawia pewien margines interpretacji francuskim inspektorom pracy.

Niestety, brak przepisów, które wyjaśniłyby, czy i w jakich okolicznościach okres 12 msc ulega ewentualnej przerwie lub się resetuje. 

Pracodawca delegujący może wydłużyć pierwotny okres 12 miesięcy o kolejne sześć miesięcy, składając umotywowane zawiadomienie w państwie przyjmującym.

Ważne: zasada zastosowania « wszystkich przepisów prawa pracy » do pracownika delegowanego nie dotyczy formalności nawiązywania i rozwiązywania umów o prace (co chroni polskich pracodawców delegujących przed rygorem francuskiej procedury zwolnienia), ani tez pracowniczych programów emerytalnych.

  1. Zastosowanie do pracownika delegowanego wszelkich obowiązujących warunków pracy 

Państwa członkowskie mają zapewnić, że pracownik delegowany na ich terytorium otrzyma od swojego zagranicznego pracodawcy wynagrodzenie wyliczone w sposób wynikający z prawa, układów zbiorowych pracy i zwyczaju – obowiązujących w miejscu wykonywania pracy. Nie chodzi tylko o wysokość wynagrodzenia, lecz o jego konstrukcję (składniki). Do nowych obowiązków pracodawcy należeć będzie dokładne poznanie i zrozumienie tych zasad.

Ponadto, każde państwo członkowskie ma obowiązek zamieścić zasady wynagradzania (i inne obowiązkowe warunki zatrudniania) pracowników delegowanych do tego państwa jednolitej stronie internetowej, a przy wymierzaniu kary za nieprawidłowe ustalenie lub wypłatę wynagrodzenia jako okoliczności łagodzące będą brane pod uwagę fakt, że informacje na stronie internetowej były niewłaściwe lub nieaktualne

Przyjęto odpowiedzialność za kumulatywną a nie składnikową poprawność wynagradzania pracowników delegowanych. Oznacza to ze jeśli pracodawca w sumie wypłacił tyle ile wynosiłoby prawidłowo ustalone wynagrodzenie, nawet jeśli nie zawiera ono wszystkich wymaganych składników, okoliczność ta będzie brana pod uwagę przez kontrolerów w momencie wymierzenia ewentualnej sankcji.

Nasza kancelaria pozostaje do Państwa dyspozycji celem przygotowania się do nadchodzących zmian.