Obowiązek posiadania formularza A1 we Francji

Na podstawie przepisu art. L. 114-15-1 francuskiego Kodeksu zabezpieczenia społecznego, który wszedł w życie od 1 kwietnia 2017 r. zamawiający usługę jest zobligowany do weryfikowania posiadania zaświadczenie A1 przez delegowanego pracownika, pod rygorem nałożenia grzywny.

Niedostarczenie tego dokumentu przez pracownika, pracodawcę lub przedstawiciela pracodawcy we Francji w trakcie kontroli, będzie skutkowało nałożeniem kary która jest równa wysokości miesięcznych składek na ubezpieczenie społeczne we Francji (w 2017 r : 3 269 Euros).

W przypadku, gdy naruszenie przepisów powtórzy się w ciągu dwóch lat – kara zostanie nałożona w podwójnej wysokości.

Kara nie zostanie nałożona, jeśli w trakcie kontroli zostanie dostarczony dowód złożenia wniosku o formularz, a formularz zostanie wydany w trakcie 2 miesięcy od kontroli.