Windykacja wierzytelności we Francji

Tym, co burzy harmonię w polsko-francuskich relacjach handlowych jest fakt, iż francuscy kontrahenci uznawani są za nierzetelnych i opieszałych płatników, którzy mają tendencje do zaspokajania roszczeń wierzycieli zagranicznych w ostatniej kolejności.

W większości przypadków, przepisy umowy zawartej z francuskim partnerem handlowym narzucają kompetencje francuskich sądów. W tym układzie, polskiemu przedsiębiorcy trudno jest ocenić szanse odzyskania swojej wierzytelności we Francji oraz koszt, jaki będzie reprezentować lokalna procedura sądowa.

• Windykacja polubowna we Francji

Krok pierwszy to windykacją polubowna i francuskie sady wymagają dowodu podjęcia działań zmierzających do polubownego rozstrzygnięcia sporu. O ile działania polubowne mogą być prowadzone przez wierzyciela na własną rękę, o tyle sądowe dochodzenie roszczeń zawsze wymaga wsparcia kancelarii, która przejmie na siebie wszystkie obowiązki.

• Specyfika francuskiej windykacji sądowej

Należy wziąć pod uwagę specyfikę francuskiego postępowania sądowego, w którym :

a) W sądach gospodarczych rozstrzygają wyłącznie sędziowie niezawodowi, wybierani przez samorząd zawodowy przedsiębiorców. Dopiero w przypadku przejścia do drugiej instancji, mamy do czynienia z zawodowym składem sędziowskim Izby handlowej Sądu apelacyjnego.

b) Obowiązuje przymus adwokacki gdy wartość przedmiotu sporu przekracza 10 000 euro. Adwokat redaguje pozew, który doręczany jest dłużnikowi przez komornika. Następnie, pełnomocnik powoda przesyła dowód doręczenia pozwu do sekretariatu sądu. Pozwany musi wyznaczyć adwokata, który przygotowuje i wysyła do adwokata powoda replikę procesową na piśmie.

c) Zgromadzony materiał dowodowy na piśmie będzie miał kapitalne znaczenie z uwagi na kazuistykę postępowania. Należy przedłożyć kopie zawartej umowy, nieopłaconych faktur i dowody ich wysłania oraz bezskutecznych ponagleń do zapłaty (maile, dowody rozmów telefonicznych, etc).

d) Francuski sąd nie będzie wymagał przedłożenia oryginałów dokumentów, chyba ze przeciwnik procesowy podważa ich wiarygodność. Natomiast, wymagane będą tłumaczenia materiału dowodowego na język francuski (poza wyjątkami niektórych sądów gospodarczych, akceptujących angielską wersję językową dokumentacji).

e) Na rozprawach przed sądem gospodarczym i cywilnym nie przeprowadza się przesłuchań świadków lub stron, ale sąd zapoznaje się z ich oświadczeniami na piśmie. Świadek sporządza je odręcznie na specjalnym formularzu urzędowym wraz kopią swojego dowodu tożsamości. Następnie są one przedstawiane przez adwokatów stron w ich mowach obrończych na rozprawie końcowej.

f) Nie obowiązuje prekluzja dowodowa a nowe elementy dokumentacji dowodowej można przesłać do adwokata strony przeciwnej do końca trwania przewodu sądowego.

• Zabezpieczenie wierzytelności

Przed wszczęciem windykacji sądowej, należy również pomyśleć o zabezpieczeniu wierzytelności. W tym celu należy złożyć do prezesa sądu gospodarczego lub sędziego ds. egzekucji wniosek o wydanie pozwolenia na tymczasowe zajęcie kont bankowych dłużnika. Wierzyciel ma wówczas obowiązek wszczęcie procedury sądowej w ciągu jednego miesiąca od momentu zajęcia kont bankowych dłużnika, pod rygorem nieważności procedury ich zajęcia.

• Koszty postępowania windykacyjnego we Francji

Koszty postępowania ograniczają się do:
a) uiszczenia opłaty kosztów komornika, który na wniosek powoda doręcza pozew stronie przeciwnej.
b) opłaty sadowej za wniesienie pozwu, która nie jest uzależniona od wartości przedmiotu sporu i kształtuje się na poziomie 70 euros od strony (w sądach powszechnych, wniesienie pozwu jest zwolnione od opłat sadowych).
c) jeśli pojawi się taka konieczność: raporty komornicze (np w przypadku braku sporządzenia protokołu odbioru robót budowlanych) lub ekspertyzy sądowe ( np.w przypadku sporu co do jakości wykonanych prac)
d) honorarium adwokata – kształtowane umownie przez strony, w zależności od specyfiki i kompleksowości danej sprawy.

Sąd nakazuje zwrot kosztów postępowania (punkty a, b, c) od strony przegrywającej i dysponują możliwością moderowania zwrotu kosztów adwokackich (punkt d), biorąc pod uwagę zasady słuszność oraz sytuację ekonomiczną skazanego.

Jeżeli natrafili Państwo na nierzetelnego kontrahenta we Francji, zachęcamy do kontaktu z Kancelarią LMW AVOCAT. W trakcie naszego wieloletniego doświadczenia zawodowego, mieliśmy wielokrotnie do czynienia ze sprawami polskich podmiotów gospodarczych, borykających się z problemem płatności ze strony francuskich kontrahentów.